Všeobecné obchodní podmínky

Home Ostatní Ochrana osobních údajů + Cookies Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ubytování a služeb v ubytovacím zařízení

Apartmány Smrkový vrch

 

Apartments Minářová s.r.o.
IČ: 17680590
Vrchlického 885
569 43 Jevíčko
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 50234

 

jako ubytovatel tímto podle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydává Všeobecné obchodní podmínky ubytování a služeb v ubytovacím zařízení Apartmány Smrkový vrch, Václavov u Bruntálu č. p. 157,792 01 Bruntál (dále také jako „VOP“).

 

V těchto VOP se dále označuje pojmem „ubytovaný“ osoba, která si sjedná smlouvu o ubytování/přechodném nájmu prostoru v ubytovacím zařízení. Pojem „uživatel“ označuje ubytovaného a jím uvedené osoby, které ubytovací prostor a jiná zařízení ubytovatele užívají.

 

Předmětem těchto VOP je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných objednateli těchto služeb. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi ubytovatelem a dále ubytovaným, resp. uživatelem. Potvrzením nabídky ubytovatele, resp. rezervací ubytovaného, pak ubytovaný přijímá následující VOP za závazné́ pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

Ubytovatel tímto prohlašuje, že veškeré učiněné rezervace jsou z právního hlediska závazné. Právo na odstoupení od smlouvy (rezervace) je v době po uplynutí 14 dní pro ujednání uzavřená s ubytovatelem neuplatnitelné.

 

1. UPLATNĚNÍ VOP

1.1. Tyto VOP jsou platné pro všechny nabídky, rezervace a smlouvy vztahující se na objekt užívání a veškerá jiná zařízení provozovaná ubytovatelem.

1.2. Tyto VOP nahrazují veškeré předešlé podmínky, žádosti, či jakékoliv jednostranné prohlášení apod. Ubytovatel tímto odmítá platnost jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, které jsou v rozporu s těmito VOP.

1.3. Jiné obchodní podmínky, které nejsou součástí těchto VOP nebo jsou s nimi v rozporu, jsou platné pouze, pokud byly výslovně předem písemně ujednány.

 

2. REZERVACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Ubytovatel přijímá pouze rezervace uzavřené osobou starší 18 let. Rezervace provedené nezletilými jsou neplatné.

2.2. Ubytovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout něčím velmi specifické rezervace nebo jim nastavit zvláštní podmínky.

2.3. Po přijetí poptávky ubytování a následné akceptaci ubytovatelem vypracované nabídky ubytovatel zašle ubytovanému instrukce k platbě ceny za ubytování a následně potvrzení rezervace. Správnost zaslaných podkladů si je ubytovaný povinen po přijetí zkontrolovat. Případné nesrovnalosti musí ubytovateli bezodkladně sdělit.

2.4. Smlouva mezi ubytovaným a ubytovatelem vstoupí v platnost v momentě, kdy ubytovatel ubytovanému danou rezervaci potvrdí zasláním instrukcí k platbě ceny za ubytování.

2.5. Smlouva se vztahuje pouze na užívání ubytovacího zařízení ke strávení volného času. Jedná se tedy o smlouvu s omezeným trváním.

 

3. DODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

3.1. Ubytovanému a uživatelům není dovoleno přenechávat ubytovací prostor jiným osobám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě, pakliže nebylo smluveno písemně s ubytovatelem jinak. Dále platí, že ubytovaný je povinen dodržet max. povolenou kapacitu ubytování, která je uvedena v popisu apartmánu na webových stránkách ubytovatele, přičemž tuto kapacitu je možné překročit pouze o děti mladší 2 let, a to bez nároku na další lůžko. Porušení tohoto ustanovení obě smluvní strany považují za hrubé porušení povinností ubytovaným s následky dle § 2331 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2. Ubytovaný se zavazuje uvést všechny nezbytné údaje o sobě a dalších uživatelích na ubytovacím formuláři pro potřeby vedení evidenční knihy ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Dále pak je ubytovaný povinen se za tímto účelem prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Správnost těchto údajů pak ubytovaný potvrdí svým podpisem na formuláři evidenční knihy.

 

4. CENA ZA UBYTOVÁNÍ

4.1. Cena za ubytování je uvedena u jednotlivých ubytovacích prostorů (apartmánů).

4.2. Ubytovaný se zavazuje uhradit ubytovateli cenu za ubytování, která je uvedena na potvrzení a v podkladech pro zaplacení – viz. čl. 2.3. VOP.

4.3. Slevy a jiné speciální nabídky nemohou být uplatněny zpětně po učinění rezervace.

4.4. Cena za ubytování je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, pokud je ubytovatel plátcem této daně. Cena za ubytování zahrnuje také úklid, spotřebu energií a místní poplatky.

4.5. Místní poplatek je stanoven danou obcí, pod kterou ubytovací zařízení Apartmány Smrkový vrch spadá.

4.6. Cena za domácího mazlíčka činí 200 Kč / noc.

4.7. V případě ubytování pouze na 1 noc ubytovatel účtuje cenu za ubytování zvýšenou o částku 400 Kč.

 

5. PLATBA CENY ZA UBYTOVÁNÍ

5.1. Cenu za ubytování je možné uhradit platební bránou online na rezervačním portálu nebo převodem na účet.

5.2. Při rezervaci učiněné 6 dnů a méně před smluveným datem příjezdu je ubytovaný povinen cenu za ubytování uhradit platební kartou okamžitě po zaslání instrukcí k platbě. V ostatních případech do 3 dnů od zaslání instrukcí k platbě.

5.3. Nezaplatí-li ubytovaný cenu za ubytování do data splatnosti, jedná se o prodlení v platbě. V takovém případě ubytovatel nabídne ubytovanému možnost uhradit cenu za ubytování v náhradní lhůtě. Pokud ani tak ubytovaný neučiní, vyhrazuje si ubytovatel právo smlouvu o ubytování vypovědět, a to bez výpovědní doby. V takovém případě ubytovaný odpovídá za škody, které v důsledku toho ubytovatel utrpěl nebo utrpí.

5.4. Celou cenu za ubytování je ubytovaný povinen uhradit při rezervaci učiněné 90 dnů a méně před smluveným dnem příjezdu.

5.5 Pokud je rezervace uskutečněna déle než 90 dní před smluveným datem příjezdu, je ubytovaný oprávněn požadovat úhradu pouze zálohy ve výši 50 % z ceny za ubytování, přičemž zbylou cenu za ubytování je ubytovaný povinen uhradit 90 dnů před smluveným datem příjezdu. Žádost musí podat formou e-mailu info@smrkovyvrch.cz. Platba bude provedena na účet ubytovatele.

5.6. Není-li cena za ubytování před začátkem pobytu připsána na účet ubytovatele a ubytovaný nemůže při příjezdu doložit, že částka byla řádně převedena, je ji ubytovaný povinen uhradit na místě. Pokud bude dodatečně zjištěno, že ubytovaný cenu za ubytování uhradil, ale ta byla na účet ubytovatele připsána později, zašle ubytovatel přeplatek, vzniklý platbou na místě, zpět na účet ubytovaného.

5.7. V případě, že cena za ubytování nebude uhrazena v celé výši, je ubytovatel oprávněn zabránit ubytovanému v užívání ubytovacího zařízení.

 

6. STORNO PODMÍNKY

6.1. Dojde-li ke zrušení rezervace v termínu delším než 30 dní před sjednaným datem příjezdu, ubytovatel se zavazuje storno poplatek neúčtovat. V ostatních případech zrušení rezervace má ubytovatel právo na storno poplatek.

6.2. V případě zrušení rezervace v období od 30 do 7 dnů před smluveným datem příjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny za ubytování.

6.3. V případě zrušení rezervace v období, kdy do smluveného data příjezdu zbývá méně než 7 dnů, činí storno poplatek 100 % ceny za ubytování.

6.4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit ubytovanému zaplacenou cenu za ubytování ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 

7. PŘÍJEZD A ODJEZD

7.1. Vstup do ubytovacího prostoru je umožněn od 15:00 hod v den sjednaného příjezdu. V den odjezdu je nutné prostor opustit do 10:00 hod. Ubytovatel může tyto časy po oznámení ubytovanému změnit.

7.2. Ubytovatel může ubytovat uživatele, který se nejpozději při příjezdu prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Pokud uživatel odmítne nebo nemůže předložit žádný platný doklad totožnosti, je ubytovatel oprávněn odmítnout takového uživatele ubytovat.

 

8. POŘÁDEK UBYTOVÁNÍ

8.1. Ubytovací prostor může být obýván pouze takovým počtem osob, pro který je určen.

8.2. Za účelem nutných oprav umožní uživatelé provedení těchto drobných prací na ubytovacím zařízení a v ubytovacím prostoru.

8.3. Ubytovaný musí předat ubytovací prostor v obvyklém stavu a čistotě.

8.4. Při porušení VOP a/nebo smlouvy o ubytování a/nebo dobrých mravů či při neuposlechnutí pokynů ubytovatele je ubytovatel oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby a ubytovaného a ostatní uživatele bezodkladně vykázat z ubytovacího zařízení. Tímto však ubytovateli nezaniká právo na cenu za ubytování v plné výši.

8.5. Pokud bude mít ubytovatel důvodné podezření, že ubytovaný užívá ubytovací prostor v rozporu s dohodnutými pravidly nebo veřejným pořádkem, je oprávněn zjednat si vstup do ubytovacího prostoru. 

 

9. DOMÁCÍ MAZLÍČCI

9.1. Ubytovatel může umožnit ubytovanému či uživateli pobyt s domácím zvířetem. Pobyt s ním je nutné ohlásit již při rezervaci. V takovém případě bude ubytovatelem účtován poplatek za domácího mazlíčka ve smluvené výši.

9.2. Ubytovatel může kdykoli vyhradit zařízení a prostory, do nichž nemají domácí zvířata umožněný vstup. Domácí zvířata by měla být na vodítku. Domácí zvířata nesmí pro ostatní uživatele ubytovacího zařízení představovat jakoukoli obtíž.

9.3. Domácí zvíře by mělo mít svůj pelíšek (postel, košík atp.), přičemž je nutné zajistit ochranu proti blechám a jiným parazitům (kapky, pilulky, obojek).

9.4. Domácí zvířata, která jsou v kleci, musí být při rezervaci rovněž nahlášená.

 

10. UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO PROSTORU, INVENTÁŘ

10.1. Ubytovaný a uživatelé jsou zodpovědní za dodržování pořádku v ubytovacím prostoru a zařízení a za příslušný inventář.

10.2. Ubytovaný odpovídá za zničení, poškození či ztrátu složek inventárního seznamu a ubytovacího zařízení. Škody, za které odpovídá ubytovaný, musí být nahlášeny ubytovateli a být nahrazeny přímo na místě. 

 

11. VYUŽITÍ INTERNETU

11.1. Ubytovatel disponuje internetovým připojením, které je volně přístupné uživatelům.

11.2. Ubytovatel neposkytuje ubytovanému pro využívání internetu technické a programové vybavení. Ubytovaný si musí potřebné technické a programové vybavení přinést s sebou. Ubytovaný je odpovědný za nastavení, připojení jiných zařízení, stejně jako za bezpečnostní opatření počítače, případně operačního systému.  Zvláště pak je povinen zabezpečit počítač aktuálními antivirovými programy či firewallem.

11.3. Ubytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na majetku spojenými s nedbalým zacházením či poruchami v síti.

11.4. Ubytovaný a uživatelé se musí chovat při využívání internetu tak, jak se od zodpovědného a uvědomělého uživatele internetu očekává.

11.5. Při zjištění či podezření na protiprávní jednání nebo jiné zneužívání přístupu na internet je ubytovatel oprávněn odepřít další přístup na síť bez předchozího upozornění.

11.6. Ubytovaný odpovídá za všechna případná protiprávní jednání spojená s užíváním internetu. Bude-li poškozený nárokovat škody na ubytovateli, které způsobil ubytovaný či uživatel, musí ubytovaný nahradit ubytovateli vzniklé škody. 

 

12. VNĚJŠÍ OKOLNOSTI A ZMĚNA

12.1. Pokud by ubytovatel nebyl schopný vlivem okolností přechodně nebo trvale plnit smluvně ujednané závazky, může ubytovanému umožnit náhradní variantu v průběhu 14 dnů od zjištění nemožnosti splnit smluvní ujednání.

12.2. Tzv. „Vyšší moc“ pak vzniká na straně ubytovatele, když úplnému či částečnému plnění smluvního ujednání zabraňují okolnosti, které nejsou v moci ubytovatele. Do těch spadají válečná nebezpečí, stávky, pandemie nemoci, poškození ubytovacího zařízení, přerušení dodávek médií do ubytovacího zařízení, blokády, požáry, záplavy či jakékoliv jiné přírodní katastrofy a jiná nebezpečí a události.

12.3. Ubytovaný je oprávněn odmítnout náhradní variantu. Musí tak ale učinit do 5 dnů od obdržení náhradní varianty. V takovém případě má ubytovatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Ubytovatel po vypovězení smlouvy vrátí ubytovanému zaplacenou cenu za ubytování. Ubytovatel v tomto případě není povinen uhradit ubytovanému škody způsobené neuskutečněním pobytu. 

 

13. VÝPOVĚĎ

13.1. Ubytovatel má vždy právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to v případě uvedených v těchto VOP a dále, když jsou nesprávně nebo neúplně uvedeny osobní údaje o ubytovaném či uživateli, a pokud tato data přes vyžádání nejsou do stanoveného data dány k dispozici. V takovém případě má ubytovatel nárok na náhradu škody, která dřívějším vypovězením smlouvy vzniká. 

13.2. V souladu s ustanovením § 1837 písmena j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

14. ODPOVĚDNOST

14.1. Ubytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za krádeže (ani odcizení z uzamčených prostor ubytovacího prostoru a zařízení), ztrátu nebo škodu na předmětech či osobách, které vzniknou během nebo v důsledku pobytu v zařízení Apartmány Smrkový vrch než tu, která vyplývá z platných právních předpisů (§ 2946 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Uživatelé jsou povinni uložit své věci na vyhrazená místa, která určil ubytovatel.

14.2. Ubytovatel není pořadatel zájezdu (dle § 2521 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nepřebírá tak žádnou odpovědnost za škody (nemajetkovou újmu), které vznikají v důsledku ztráty prožitku či spokojenosti z dovolené nebo při podstatném zkrácení dovolené a náhrada veškerých dalších následných škod je vyloučena. Ubytovatel nepřebírá dále ze zásady žádnou odpovědnost za nárokování náhrady škody, která podléhá pojištění.

14.3. Ubytovatel neodpovídá za nedostatky ve službách, které byly způsobeny třetí stranou.

14.4. Ručení za materiální škody je omezeno pouze do maximální výše, která vyplývá z platných právních předpisů (§ 2948 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14.5. Ubytovaný a uživatel ručí za veškeré ztráty a škody na ubytovacím prostoru a zařízení, které byly způsobeny během užívání ubytovatelem či uživatelem, nehledě na to, zda to bylo způsobeno jako důsledek jednání ubytovaného či jednání třetí strany, která se s jeho svolením pohybuje v ubytovacích prostorách a zařízení.

14.6. Odpovědnost za veškeré mimosmluvní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

14.7. Ubytovatel neodpovídá za případný hluk způsobený třetí osobou či ostatními uživateli.

14.8. Uvedená omezení odpovědnosti neplatí pro škody způsobené ohrožením na životě a zdraví a zanedbáním závazků a povinností, které vyplývají z povinnosti ubytovatele, či někým z jeho zástupců.  

14.9. Jestliže při nástupu do ubytování obdrží ubytovaný klíče, je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které s ním nejsou společně ubytováni. V případě ztráty klíčů je ubytovaný povinen neprodleně ztrátu nahlásit ubytovateli. V případě, že tak neučiní, ubytovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Při ztrátě klíče je ubytovaný povinen uhradit ubytovateli náhradu škody ve výši odpovídající částce na výměnu nového zámku a pořízení sady nových klíčů. Ubytovaný souhlasí s náhradou škody, která odpovídá vynaloženým nákladům ubytovatele.

 

15. REKLAMACE

15.1. Reklamaci je ubytovaný povinen uplatnit u ubytovatele bezodkladně a písemně.

15.2. Ubytovaný je oprávněn předložit žádost České obchodní inspekci. 


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ubytovaný má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.


Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz

 

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1. Ubytovaný souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (dále také jako údaje) obsažených v jeho rezervaci a smlouvě ubytovatelem (vč. jeho zaměstnanců) pro účel stanovený níže s tím, že podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách ubytovatele. Se všemi vyplněnými částmi rezervace a smlouvy o ubytování byl ubytovaný seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

17. PLATNOST a ÚČINNOST

17.1. Tento dokument je platný a účinný od 1. 1. 2024 a může být kdykoli aktualizován, přičemž ubytovaný je povinen se řídit takto aktualizovanými podmínkami.